Ochrana osobných údajov

Informace poskytované subjektu údajů (potenciální klienti)

Informace poskytované subjektu údajů (klienti)

Informace poskytované subjektu údajů (obchodní partneři)

Kamerový záznam

Informace poskytované subjektu údajů (potenciální klienti)


Společnost KONSEPTI,spol. s r.o., IČO: 63668203, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Komunardů 32/894, PSČ 17000 (dále také jako „KONSEPTI“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace: 

KONSEPTI zpracovává Vaše osobní údaje, které uvedli do formuláře na internetových stránkách KONSEPTI nebo internetových obchodech (d1one.cz a kartellshop.cz), a to v rozsahu

jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo 

Osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů KONSEPTI na nabídce prodeje zboží nebo služeb, reklamě a marketingu. KONSEPTI je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. f) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou KONSEPTI zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to do uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a KONSEPTI, nejdéle však po dobu 3 let od doby, kdy budete ze strany KONSEPTI poprvé za výše uvedeným účelem kontaktován, pokud nevyužijete svého práva na výmaz Vašich osobních údajů.   
Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonný ani smluvním požadavkem KONSEPTI. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí Vám nebude ze strany KONSEPTI zasílána nabídka zboží nebo služeb, reklamy ani jiná marketingová sdělení.    

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci KONSEPTI nebo jinou osobou, která pro KONSEPTI zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.  
 
V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od KONSEPTI potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u KONSEPTI uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od KONSEPTI opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. 

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je KONSEPTI oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.   

Právo na opravu nepřesného údaje
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedený účel, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na KONSEPTI vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje
Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby KONSEPTI mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, KONSEPTI již osobní údaje nebude potřebovat pro výše uvedený účel, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KONSEPTI převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je KONSEPTI oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od KONSEPTI své osobní údaje, které jste jí poskytli pro výše uvedený účel, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. KONSEPTI však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany. Podání námitky způsobí, že KONSEPTI již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  
 
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných KONSEPTI však k takovémuto rozhodování nebude docházet.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u KONSEPTI uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám Ivany Bechyňové, nebo e-mailem na adresu gdpr@konsepti.com.

KONSEPTI je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti. 

 

Informace poskytované subjektu údajů (klienti)


Společnost KONSEPTI,spol. s r.o., IČO: 63668203, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Komunardů 32/894, PSČ 17000 (dále také jako „KONSEPTI“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace: 
KONSEPTI zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedli ve své objednávce, a to v rozsahu

-    jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního spojení, telefonní číslo a e-mail, jste-li fyzickou osobou, a 

-    jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail osoby oprávněné jednat za klienta, je-li klient právnickou osobou. 

Účelem zpracování osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy, která má být nebo byla mezi Vámi a KONSEPTI uzavřena. KONSEPTI je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu. 

Vaše osobní údaje budou KONSEPTI zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 5 let  od uzavření předmětné smlouvy, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů KONSEPTI v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy, která byla mezi Vámi a KONSEPTI uzavřena.  

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být s KONSEPTI uzavřena předmětná smlouva.   

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci KONSEPTI nebo jinou osobou, která pro KONSEPTI zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.    

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od KONSEPTI potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u KONSEPTI uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od KONSEPTI opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. 

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je KONSEPTI oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.   

Právo na opravu nepřesného údaje
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na KONSEPTI vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje
Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby KONSEPTI mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, KONSEPTI již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KONSEPTI převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je KONSEPTI oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od KONSEPTI své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. KONSEPTI však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany. Podání námitky způsobí, že KONSEPTI již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  
 
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných KONSEPTI však k takovémuto rozhodování nebude docházet.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.
Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u KONSEPTI uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám Ivany Bechyňové, nebo e-mailem na adresu gdpr@konsepti.com.
KONSEPTI je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti. 

 

Informace poskytované subjektu údajů (obchodní partneři)

 
Společnost KONSEPTI,spol. s r.o., IČO: 63668203, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Komunardů 32/894, PSČ 17000 (dále také jako „KONSEPTI“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace: 

KONSEPTI zpracovává Vaše osobní údaje uvedené na smlouvách, které byly mezi Vámi a KONSEPTI uzavřeny, tj. smlouvy, na jejichž základě dodáváte KONSEPTI své zboží nebo poskytujete služby, nebo smlouvy, na jejichž základě probíhá spolupráce mezi Vámi a KONSEPTI, a to v rozsahu

-    jméno, příjmení, titul, datum narození nebo IČO, adresa trvalého bydliště nebo sídlo, telefonní číslo, číslo bankovní spojení a e-mail, jste-li obchodním partnerem fyzickou osobou,
     a 
-    jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail osoby oprávněné jednat za obchodního partnera, je-li obchodním partnerem právnická osoba. 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy, která byla mezi Vámi a KONSEPTI uzavřena. KONSEPTI je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu. 

Vaše osobní údaje budou KONSEPTI zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu trvání Vašeho obchodního partnerství s KONSEPTI. Po uplynutí této doby je KONSEPTI oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících z Vašeho obchodního partnerství s KONSEPTI, nebo s Vašim souhlasem. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být s KONSEPTI uzavřena předmětná smlouva.   

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci KONSEPTI nebo jinou osobou, která pro KONSEPTI zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje  nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.    

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od KONSEPTI potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u KONSEPTI uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od KONSEPTI opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. 
Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je KONSEPTI oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.   

Právo na opravu nepřesného údaje
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na KONSEPTI vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje
Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby KONSEPTI mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, KONSEPTI již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KONSEPTI převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je KONSEPTI oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od KONSEPTI své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. KONSEPTI však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany. Podání námitky způsobí, že KONSEPTI již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  
 
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných KONSEPTI však k takovémuto rozhodování nebude docházet.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u KONSEPTI uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám Ivany Bechyňové, nebo e-mailem na adresu gdpr@konsepti.com.

KONSEPTI je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti. 

 

Informace poskytované subjektu údajů (kamerový záznam)


Společnost KONSEPTI,spol. s r.o., IČO: 63668203, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Komunardů 32/894, PSČ 17000 (dále také jako „KONSEPTI“), jakožto správce Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace: 

KONSEPTI bude zpracovávat prostřednictvím kamerového systému Váš obrazový záznam, který je osobním údajem ve smyslu Čl. 4 odstavce 1 GDPR. Váš obrazový záznam bude zpracováván tehdy, budete-li se pohybovat v monitorovaném prostoru.

Monitorovaným prostory jsou showroom Konsepti na adrese Komunardů 32, 170 00 Praha 7 a prodejna D1ONE na adrese Čestlice 289, Čestlice.  … Kamerový systém v každé provozovně je tvořený 2 kamerami, které jsou umístěné na stěně. Kamery pořizují záznam nepřetržitě. Monitorovaný prostor je vždy označen informačními tabulkami tak, abyste byli předem upozorněni na pořizování Vašeho obrazového záznamu před vstupem do monitorovaného prostoru. 

V případě, že si nepřejete, aby byl Váš obrazový záznam zachycen v kamerovém systému, nevstupujte do monitorovaného prostoru.    

Váš obrazový záznam je zpracováván z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů KONSEPTI na ochraně majetku ve vlastnictví KONSEPTI a bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru monitorovaném kamerovým systémem. 

V případě pořizovaného obrazového záznamu se nejedná o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) ve smyslu Čl. 9 odstavce 1 GDPR. V zásadě jde o vizuální identifikaci osoby v souvislosti s jejím určitým jednáním. KONSEPTI tak bude moci prostřednictvím kamerového systému identifikovat záznam, na kterém by bylo např. zachyceno spáchání trestného činu, a to bez rozdílu toho, jaké národnosti, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního stavu byla osoba na tomto záznamu zachycená, či bez ohledu na biometrické charakteristiky této osoby. Ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (citlivých údajů) by docházelo v případě, kdy by při snímání či zpracování obrazového záznamu docházelo k ukládání a/nebo porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů (obličejové charakteristiky/markanty, biometrické charakteristiky chůze, systém identifikace lidských tváří/facial recognition systém apod) .

Váš obrazový záznam bude KONSEPTI zpracováván a v kamerovém záznamu uchován v rámci časové smyčky, a to po dobu 7 dní. V případě, že na kamerovém záznamu nedojde k zachycení takového jednání, aby bylo za účelem oprávněného zájmu KONSEPTI, subjektu údajů, třetí strany nebo veřejného zájmu nezbytně nutné tento záznam použít jako důkazní prostředek, bude kamerový záznam po uplynutí stanovené doby automaticky přepisem vymazán. V případě, že na kamerovém záznamu dojde k zachycení takovéhoto jednání, bude kamerový záznam uchován po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněného zájmu KONSEPTI, subjektu údajů, třetí strany nebo veřejného zájmu.

Při zpracování Vašeho obrazového záznamu nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Váš obrazový záznam bude zpracovávat KONSEPTI nebo jiná osoba na základě smlouvy s KONSEPTI uzavřené. Dalším příjemcům bude Váš obrazový záznam předán pouze za předpokladu, že bude nezbytně nutné kamerový záznam použít jako důkazní prostředek k ochraně oprávněného zájmu KONSEPTI, subjektu údajů, třetí strany nebo veřejného zájmu. V takovém případě by byl předán např. Policii ČR, soudu nebo jinému orgány veřejné správy, případně jinému oprávněnému subjektu.   

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od KONSEPTI potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u KONSEPTI uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od KONSEPTI opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. 

V případě zpracování osobního údaje, kterým je obrazový záznam subjektu údajů, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu, neboť jednotlivý obrazový záznam nebývá zpravidla spojován s konkrétním subjektu údajů.  

Právo na opravu nepřesného údaje
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká. 

V případě Vašeho obrazového záznamu však není realizace tohoto práva objektivně možná. 

Právo na výmaz osobního údaje
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na KONSEPTI vztahuje.

S ohledem na způsob zpracování Vašeho obrazového záznamu, a dobu, po kterou je Váš obrazový záznam uchováván, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

Právo na omezení zpracování osobního údaje
Dle Čl. 18 GDPR máte právo omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby KONSEPTI mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, KONSEPTI již osobní údaje nebude potřebovat pro účel, pro který byly zpracovávány, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KONSEPTI převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je KONSEPTI  oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vašim souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.
S ohledem na způsob zpracování Vašeho obrazového záznamu, a dobu, po kterou je Váš obrazový záznam uchováván, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od KONSEPTI své osobní údaje, které zpracovává za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné.  
S ohledem na dobu, po kterou je Váš obrazový záznam uchováván, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů KONSEPTI či třetí strany. Podání námitky způsobí, že KONSEPTI již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  

S ohledem na plošné monitorování prostor kamerovým systémem bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných KONSEPTI však k takovémuto rozhodování nebude docházet.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u KONSEPTI uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám Ivany Bechyňové, nebo e-mailem na adresu gdpr@konsepti.com.

KONSEPTI je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti. 

Hore