Reklamačný poriadok

Odstúpenie od zmluvy, storno objednávky

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho, ako aj od zmluvy na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlemu opotrebeniu alebo zostarnutiu, alebo ak Kupujúci porušil originálny obal tovaru.

 

V prípade platného odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľom vráti Konsepti kúpnu cenu Spotrebiteľovi do desiatich (10) pracovných dní od fyzického vrátenia tovaru. Najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostne na účet určený Spotrebiteľom . Konsepti je taktiež oprávnená vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru Spotrebiteľom. Konsepti nie je povinná vrátiť kúpnu cenu Spotrebiteľovi skôr, než jej Spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnom rozsahu Spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Konsepti bude poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Konsepti voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody jej tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Konsepti oprávnená jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenie pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybaľovaním tovaru.

 

Konsepti si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa alebo výrobcu tovaru. Pokiaľ už Kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu v takom prípade táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

 

Konsepti si ďalej vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. ceny inej ako je cena pre tento druh/typ tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch, zjavne nízka cena, a iné zjavné chyby v písaní a počítaní. V prípade takejto situácie bude Konsepti bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vyplatená späť (osobne v predajni, prevodom na jeho účet alebo adresu) v čo najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany Konsepti.