Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY KONSEPTI

(ďalej aj ako „VDRP“)

Tieto VDRP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je ako predávajúci spoločnosť KONSEPTI bratislava s.r.o. , so sídlom Kutlíkova 13, 851 02  Bratislava, IČO: 45 704 929, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, pod vložkou č.: 67683/B (ďalej len ako „Konsepti“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len ako „Kupujúci“). Za akt kúpnej zmluvy je považovaná aj písomná, ústna, alebo elektronická objednávka tovaru a/alebo služieb uskutočnená Kupujúcim na základe písomnej, ústnej, alebo elektronickej cenovej ponuky Konsepti, ktorá je následne potvrdená stranou Konsepti. 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ: každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Konsepti alebo s ňou inak jedná.

Podnikateľ: ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne, za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná okrem iného pre účely ochrany spotrebiteľa taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Konsepti nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, a pod. Konsepti alebo zmluvných partnerov Konsepti, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dohodnuté inak.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, spravujú sa vzťahy, ktoré VDRP neupravujú Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.), v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou Podnikateľ, spravujú sa vzťahy z. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov. Ustanovenia VDRP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VDRP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s VDRP oboznámil a že s nimi súhlasí. Na VDRP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený, a má tak možnosť sa s nimi oboznámiť. Uzavretá zmluva je stranou Konsepti archivovaná za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

Kópiu VDRP obdrží Kupujúci pred uzavretím zmluvy na zadanú emailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri prevzatí tovaru a/alebo služby.

Ceny

Ceny tovaru vychádzajú z cien, za ktoré sa dodávaný sortiment ponúka na európskom trhu. Konkrétna výška cien je uvedená v platnom originálnom cenníku príslušného výrobcu (spravidla v EUR) alebo vo vlastnom cenníku v EUR .

Konsepti si kedykoľvek v priebehu roka vyhradzuje právo ceny zmeniť. Ceny nie je možné meniť u objednaných, resp. potvrdených objednávok.

Uzavretie zmluvy

Kupujúci uzatvára s Konsepti zmluvu na základe (alternatívne):

 1. písomne zaslanej objednávky (poštou, emailom), ktorá obsahuje označenie tovaru, ktorý je predmetom dodania, cenu – alebo sa odkazuje na špecifickú písomnú ponuku Konsepti, ktorá predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je v tomto prípade uzavretá momentom doručenia potvrdenia – záväzného súhlasu Konsepti Kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VDRP;
 2. ústnej objednávky pri osobnom nákupe Kupujúceho, kedy je na aktuálne znenie VDRP Kupujúci upozornený stranou Konsepti a tieto sú Kupujúcemu k dispozícii priamo v predajni Konsepti;
 3. potvrdenia písomnej ponuky Konsepti (dátum, podpis, ev. odtlačok pečiatky, poprípade písomne vyjadrená vôľa v rámci odpovede emailom). VDRP sú v tomto prípade Kupujúcemu oznámené súčasne s ponukou;
 4. písomnej zmluvy v listinnej podobe. Kupujúci bude s VDRP v takom prípade oboznámený preukázateľným spôsobom pred uzavretím zmluvy (zaslaním VDRP emailom, faxom, atď., prípadne ich pripojením k zmluve).

Vyššie uvedené akty robia objednávku záväznou v rámci ponúknutých dodacích podmienok zo strany Konsepti.

Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VDRP, a že s nimi súhlasí. Na tieto VDRP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený, a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Doprava

Spôsob doručenia tovaru určuje Konsepti, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Pokiaľ nie je v ponuke alebo v zmluve dohodnuté inak, cena nezahŕňa náklady na dopravu na miesto určenia. Doprava predstavuje zvláštnu položku ponuky a vychádza z Cenníka doplnkových služieb, ktorý je priložený ku každej ponuke.

Uvedené zľavy sa automaticky nevzťahujú na tovar zakúpený so zľavou.

V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

Kupujúci je ďalej povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky,  a  je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné neodkladne oznámiť emailom na adresu bratislava@konsepti.com, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom na číslo: 02 52632035, emailom alebo poštou na adresu: KONSEPTI bratislava s.r.o., Továrenská 14, 81109 Bratislava. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Konsepti možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Montáž a manipulácia s tovarom

Pokiaľ nie je v ponuke alebo v zmluve dohodnuté inak, cena nezahŕňa nasledovné:

 • vykladanie tovaru,
 • štandardné vynesenie tovaru,
 • sťahovanie tovaru,
 • manipuláciu s tovarom,
 • montáž tovaru,
 • odvoz a likvidáciu odpadu.

Náklady na tieto činnosti tvoria samostatnú položku ponuky a vychádzajú z Cenníka doplnkových služieb, ktorý je priložený ku každej ponuke.

Štandardným vynesením tovaru sa rozumie ručné vynesenie tovaru do váhy 100 kg do výšky max 4NP., eventuálne vyvezenie výťahom bez obmedzenia NP.

Neštandardným vynesením sa rozumie najmä nutnosť využitia vysokozdvižnej plošiny, žeriavu a pod., vynesenie do výšky vyššej než 4NP, alebo vynesenie kusu ťažšieho ako 100kg. Také prípady sú predmetom samostatnej ponuky.

Odovzdanie tovaru a vynútené skladovanie

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

Kupujúci je povinný tovar pred prevzatím prehliadnuť a zaznamenať do „Dodacieho listu“ (Odovzdávacieho protokolu) zistené zjavné vady a ďalšie nezrovnalosti. V prípade drobných vád, ktoré nebránia užívaniu tovaru je Kupujúci povinný tovar prevziať. Na skryté vady zistené neskôr sa vzťahujú záručné podmienky.

V prípade, že sa dodávka skladá z tovaru od rôznych výrobcov a s rôznymi dodacími lehotami, je Kupujúci povinný prevziať aj čiastkové dodávky, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak.

Pokiaľ v dohodnutý termín dodania nie je možné z objektívnych dôvodov na strane Kupujúceho tovar dodať, Konsepti uskladní tovar na svoj sklad a všetky náklady na skladovanie budú účtované Kupujúcemu v skutočnej výške, pokiaľ sa obe strany vopred písomne nedohodnú inak. Konsepti je v takom prípade oprávnená požadovať poplatok za vydané náklady na uskladnenie a náklady za samotné uskladnenie vo výške 1,- Eur (slovom jedno Euro) za 1m2/deň uskladnenia a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade objednávok prevyšujúcich hodnotu 15.000,- EUR, poskytne Konsepti skladovanie zdarma po dobu max. 14 kalendárnych dní.

Pokiaľ dôjde k uskladneniu dodaného tovaru v mieste plnenia,  a je znemožnená bez zavinenia Konsepti jeho inštalácia, považuje sa toto za riadne dodanie a Kupujúci je povinný tovar kvantitatívne skontrolovať a prevziať – pokiaľ sa obe strany vopred nedohodnú inak. Tým nie je dotknutý akýkoľvek nárok vyplývajúci z reklamačného poriadku.

Dodacie lehoty

Štandardná dodacia lehota dodávaného tovaru je 2 – 12 týždňov podľa typu tovaru a výrobcu. Dodacia lehota začína bežať od uhradenia zálohovej faktúry. Bližší termín dodania je vždy uvedený v ponuke. Konkrétny termín dodania je následne uvedený v Potvrdení objednávky.

Platobné podmienky

Konsepti si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené Kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ceny sú konečné, t.j. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

Platobnou podmienkou je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosti využiť ďalšie spôsoby platieb, ktoré sú uvedené nižšie. Konsepti je oprávnená požadovať pred dodávkou úhradu zálohovej platby vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad „Zálohová faktúra – daňový doklad“. Po dodaní tovaru  je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Možné spôsoby platieb:

 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • platba kartou pri prevzatí tovaru na predajni,
 • platba dobierkou,
 • platba kartou online,
 • platba bankovým prevodom na účet v UNICREDIT BANK. Číslo účtu je 1063211002/1111.

Inštalácia tovaru, ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. Bližšie viď čl. 4 VDRP.

Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť dodávateľovi taktiež náklady spojené s dodaním tovaru (doprava, manipulácia a montáž tovaru, prípadne náklady na vynútené skladovanie) v dohodnutej výške.

V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

Prípadne zľavy z ceny tovaru poskytnuté Konsepti Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

Podmienkou pre začiatok plynutia dodacej lehoty je faktická úhrada zálohovej platby vrátane DPH v stanovenej výške, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodou stanovené inak. Doplatok ceny je splatný najneskôr v deň dodania tovaru, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodou alebo v rámci ponuky stanovené inak.

Tovar sa stáva majetkom Kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny.

Záručná doba a záručné podmienky

Konsepti dôrazne Kupujúcemu odporúča pred prvým použitím preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôkladne riadiť. V opačnom prípade sa Kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym používaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú škodu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti za vady. Spotrebiteľ (resp. Kupujúci, ktorý má dohodnutú záruku na tovar) je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v dobe 24 mesiacov od dodania a prevzatia tovaru s výnimkou položiek osobitne menovaných v ponuke.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť Spotrebiteľa (resp. Kupujúceho, ktorý má dohodnutú záruku na tovar) je Konsepti povinná poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list/potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, pokiaľ obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo.

Kupujúcim, ktorí tovar používajú pre účely podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR, resp. EU. Vyššie uvedená záručná doba 24 mesiacov je určená iba pre Spotrebiteľov, nie však pre podnikateľov, ibaže by z konkrétneho dojednania vyplynie niečo iné. Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady oznámená v rámci kontraktačného konania.

Konsepti zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že predávaná vec je v akosti a má užívacie vlastnosti zmluvou požadované, Konsepti, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a užívacie vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcemu množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak má vec vady alebo nemá vlastnosti uvedené v predchádzajúcom odseku a príslušnom zákone, má Kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčiastky, a ak to nie je možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za vadu, ktorá existovala už pri prevzatí veci.

Konsepti navrhne každému zákazníkovi, ktorý má dohodnutú záručnú dobu najneskôr do 5 dní riešenie reklamácie a to buď formou opravy tovaru na mieste, opravy u výrobcu, výmenou tovaru alebo poskytnutím dodatočnej zľavy. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k potrebnému posúdeniu vady. V prípade opravy u výrobcu v zahraničí sa lehota pre odstránenie vady stanoví dohodou oboch strán.

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Konsepti so zákazníkom, ktorý má dohodnutú záručnú dobu nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník, ktorý má dojednanú záručnú dobu rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

Konsepti vydá zákazníkovi, ktorý má dohodnutú záručnú dobu písomné potvrdenie o tom, kedy bola uplatnená reklamácia, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenie vyžaduje. Ďalej Konsepti vydá pomocou emailu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia a vykonania opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie Konsepti vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k vykonaniu opravy.

Záruku je treba vždy uplatniť písomne alebo emailom na adrese bratislava@konsepti.com a jednoznačne určiť, k akému tovaru sa vzťahuje (uvedenie čísla faktúry/dodacieho listu, kódu tovaru, popis vady, fotografie). Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté na konštrukcii, mechanike a použitých materiáloch, a nevzťahuje sa na vady spôsobené najmä:

 • používaním produktu spôsobom, pre ktorý nebol určený, vyrobený a testovaný,
 • bežným opotrebením („starnutím“),
 • nevhodnou manipuláciou, pádom, úderom, deformáciou,
 • neoprávneným zásahom do konštrukcie alebo mechaniky, opravami vykonávanými nezaškoleným personálom,
 • nerešpektovaním „Návodu na použitie“ pokiaľ  bol predložený.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavené v prípade, že Konsepti nedostala všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Konsepti je povinná si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v čo najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dňa pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim.

Za situácie, kedy je potreba tovar zaslať Konsepti, si Kupujúci vo vlastnom záujme počína tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Konsepti po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu návšteva servisného technika nepripadá do úvahy.

Odstúpenie od zmluvy, storno objednávky

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho, ako aj od zmluvy na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlemu opotrebeniu alebo zostarnutiu, alebo ak Kupujúci porušil originálny obal tovaru.

V prípade platného odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľom vráti Konsepti kúpnu cenu Spotrebiteľovi do desiatich (10) pracovných dní od fyzického vrátenia tovaru. Najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostne na účet určený Spotrebiteľom . Konsepti je taktiež oprávnená vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru Spotrebiteľom. Konsepti nie je povinná vrátiť kúpnu cenu Spotrebiteľovi skôr, než jej Spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnom rozsahu Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Konsepti bude poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Konsepti voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody jej tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Konsepti oprávnená jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenie pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybaľovaním tovaru.

Konsepti si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa alebo výrobcu tovaru. Pokiaľ už Kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu v takom prípade táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Konsepti si ďalej vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. ceny inej ako je cena pre tento druh/typ tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch, zjavne nízka cena, a iné zjavné chyby v písaní a počítaní. V prípade takejto situácie bude Konsepti bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vyplatená späť (osobne v predajni, prevodom na jeho účet alebo adresu) v čo najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany Konsepti.

Ochrana osobných údajov

Informácie o Kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmena  doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Konsepti po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúcich Konsepti nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Konsepti ako prevádzkovateľ môže na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, pričom na to nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, avšak pri jeho výbere je povinný dbať na schopnosť sprostredkovateľa zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný s prevádzkovateľom v zmluve a spôsobom podľa zákona

č. 122/2013 Z. z. Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov osobne, pokiaľ si s prevádzkovateľom písomne v zmluve nedohodne, že spracúvanie osobných údajov vykoná prostredníctvom inej osoby (t.j. „subdodávateľa“). Subdodávateľ spracúva osobných údajov a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa. Ustanovenia zákona o sprostredkovateľovi sa vzťahujú aj na subdodávateľa. Na subdodávateľa úrad nahliada ako na sprostredkovateľa.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí stranou Konsepti archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba Konsepti.

Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknutá možnosť Konsepti spracovávať osobné údaje aj bez súhlasu subjektu údajov, pokiaľ je takéto spracovanie dovolené podľa ustanovenia par. 10, zákona o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Každá oficiálna ponuka Konsepti obsahuje skrátené VDRP s odkazom na ich plné znenie, s ktorým je Kupujúci plne oboznámený.

Objednaním tovaru na základe cenovej ponuky vyjadruje zákazník súhlas s VDRP a plne akceptuje ich znenie s výhradou zmien uvedených v ponuke či uzavretej zmluve.

Ak je niektoré z ustanovení VDRP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto VDRP sú platné od 01.01.2014.

Cenník doplnkových služieb je uvedený na www.konsepti.com a tiež je priložený k týmto VDRP.