Doprava a inštalácia

Doprava

Spôsob doručenia tovaru určuje Konsepti, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Pokiaľ nie je v ponuke alebo v zmluve dohodnuté inak, cena nezahŕňa náklady na dopravu na miesto určenia. Doprava predstavuje zvláštnu položku ponuky a vychádza z Cenníka doplnkových služieb, ktorý je priložený ku každej ponuke.

Uvedené zľavy sa automaticky nevzťahujú na tovar zakúpený so zľavou.

V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

Kupujúci je ďalej povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky,  a  je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné neodkladne oznámiť emailom na adresu bratislava@konsepti.com, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom na číslo: 02 52632035, emailom alebo poštou na adresu: KONSEPTI Bratislava s.r.o., Továrenská 14, 81109 Bratislava. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Konsepti možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Montáž a manipulácia s tovarom

Pokiaľ nie je v ponuke alebo v zmluve dohodnuté inak, cena nezahŕňa nasledovné:

  • vykladanie tovaru,
  • štandardné vynesenie tovaru,
  • sťahovanie tovaru,
  • manipuláciu s tovarom,
  • montáž tovaru,
  • odvoz a likvidáciu odpadu.

Náklady na tieto činnosti tvoria samostatnú položku ponuky a vychádzajú z Cenníka doplnkových služieb, ktorý je priložený ku každej ponuke.

Štandardným vynesením tovaru sa rozumie ručné vynesenie tovaru do váhy 100 kg do výšky max 4NP., eventuálne vyvezenie výťahom bez obmedzenia NP.

Neštandardným vynesením sa rozumie najmä nutnosť využitia vysokozdvižnej plošiny, žeriavu a pod., vynesenie do výšky vyššej než 4NP, alebo vynesenie kusu ťažšieho ako 100kg. Také prípady sú predmetom samostatnej ponuky.