Doprava a instalace

Doprava

Způsob doručení zboží určuje Konsepti, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud není stanoveno jinak, cena nezahrnuje náklady na dopravu na místo určení. Doprava představuje zvláštní položku nabídky.

Všechny objednané produkty (mimo ty ve výprodeji) zahrnují dopravu na náš sklad v ČR nebo SR. 

Cena za dopravu na místo určení bude vždy kalkulována individuálně s ohledem na objem a místo dodání. 

Objednávky (mimo produktů ve výprodeji) uskutečněné přes internetové obchody Kartellshop.cz a d1one.cz mají po celé ČR dopravu zdarma.  

Uvedené slevy se automaticky nevztahují na zboží zakoupené se slevou.


V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující je dále povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu praha@konsepti.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Konsepti. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Konsepti možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Montáž a manipulace zboží

Pokud není stanoveno jinak, cena nezahrnuje:

  • vykládání zboží,
  • standardní vynesení zboží,
  • stěhování zboží,
  • manipulaci se zbožím,
  • montáž zboží,
  • odvoz a likvidaci odpadu.

Náklady na tyto činnosti tvoří samostatnou položku nabídky.

Standardním vynesením zboží se rozumí ruční vynesení zboží do váhy 100 kg do výše max 4NP., eventuelně vyvezení výtahem bez omezení NP.

Nestandardním vynesením se rozumí zejména nutnost využití vysokozdvižné plošiny, jeřábu apod.) či vynesení do výše větší než 4NP. Takové případy jsou předmětem samostatné nabídky.

Předání zboží a vynucené skladování

Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout a zaznamenat do „Dodacího listu“ (Předávacího protokolu) zjištěné zjevné vady a další nesrovnalosti. V případě drobných vad, které nebrání užívání zboží je Kupující povinen zboží převzít. Na skryté a vady zjištěné později se vztahují záruční podmínky.

V případě, že se dodávka skládá ze zboží od různých výrobců a s různými dodacími lhůtami, je Kupující povinen převzít dílčí dodávky, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně Kupujícího zboží dodat, Konsepti uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány Kupujícímu ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Konsepti je v takovém případě oprávněna požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesátkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne Konsepti skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů.

Pokud dojde k uskladnění dodaného zboží v místě plnění a je znemožněna bez zavinění Konsepti jeho instalace, považuje se toto za řádné dodání a Kupující je povinen zboží kvantitativně zkontrolovat a převzít - pokud se obě strany předem nedohodnou jinak. Tím není dotčen jakkoliv nárok vyplývající z reklamačního řízení.