Bezpečnost a soukromí

Ochrana Vašich informací

Firma Konsepti spol. s r.o. se zavazuje respektovat vaše soukromí online a uvědomujeme si nutnost náležité ochrany a zacházení s vašimi veškerými osobními identifikačními údaji ("osobní údaje"), které s námi sdílíte.

Firma Konsepti spol. s r.o. zavedla tyto zásady ochrany soukromí, abyste byli seznámeni s péčí, se kterou budeme s vašimi osobními údaji nakládat.

Osobními údaji rozumíme všechny informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce, včetně (nikoli však pouze) jména a příjmení, adresy bydliště nebo jiné fyzické adresy, elektronické adresy nebo jiných kontaktních údajů, ať soukromých nebo služebních. Obecně platí, že můžete navštívit webové stránky firmy Konsepti spol. s r.o., aniž byste nám sdělili svoji totožnost nebo poskytli jakékoli osobní údaje.

Pokud se rozhodnete poskytnout nám prostřednictvím webu své osobní údaje, můžeme tyto údaje přenášet přes hranice zemí - v rámci firmy Konsepti prostřednictvím poskytovatelů služeb pro firmu Konsepti- z Vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí po celém světě.

Firma Konsepti dodržuje veškeré platné právní normy ve světě, jejichž cílem je ochrana vašeho soukromí. Ačkoli se právní požadavky mohou v různých zemích lišit, firma Konsepti se hodlá řídit principy uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromí, a to i v případě, že v souladu s výše uvedeným přeneseme vaše osobní údaje z vaší země do zemí, které nevyžadují tak vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Jinými slovy: našim cílem je zajistit ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na místo, kde jsou tyto osobní údaje shromažďovány, přenášeny nebo uchovávány.

Upozornění

Firma Konsepti nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu jiným subjektům, které nejednají jejím jménem, s výjimkou případů, kdy takové předání vyžaduje zákon.

Máte právo volby, zda firmě Konsepti poskytnete osobní údaje či nikoli. Při rozhodování vám může pomoci upozornění zobrazované při předávání osobních údajů na webu. Pokud se rozhodnete požadované osobní údaje neposkytnout, můžete i přesto navštívit většinu webových stránek Konsepti. Některé možnosti, nabídky a služby, které vyžadují naši interakci s vámi, vám však nemusí být přístupné.

Pokud se rozhodnete navázat obchodní vztah s firmou Konsepti- například uzavřením smlouvy nebo vstupem do jiného obchodního vztahu či partnerství - budeme vás přirozeně dále kontaktovat ve věcech, které s těmito obchodními vztahy souvisejí.

Zabezpečení

Kdykoli budou vaše osobní údaje v držení firmy Konsepti nebo subjektu jednajícího jejím jménem, učiníme vhodná a náležitá opatření k ochraně těchto osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo vyzrazením.

Přístupnost a přesnost

Firma Konsepti si přeje, aby vámi poskytnuté osobní údaje byly udržovány přesné. Při přebírání vašich osobních údajů na webu vám sdělujeme kontaktní údaje firmy Konsepti pro případ aktualizace nebo upřesnění vašich osobních údajů. Pokud jsou tyto kontaktní údaje z jakéhokoli důvodu nepřístupné nebo nejsou k dispozici, můžete aktualizace a opravy osobních údajů odeslat na adresu praha@konsepti.com . My potom tyto změny pokud možno co nejdříve zaneseme do vašich osobních údajů. 
 

Váš souhlas

Používáním tohoto webového serveru vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí a se zpracováním osobních údajů firmou Konsepti pro výše uvedené účely, stejně jako pro účely uvedené tam, kde firma Konsepti na webu osobní údaje shromažďuje. Pokud se tyto zásady ochrany soukromí změní, přijmeme veškerá vhodná opatření, abyste o těchto změnách byli informováni. Informace o všech změnách budou po přiměřenou dobu a s patřičným zvýrazněním vystaveny na našem webovém serveru.

Firma Konsepti respektuje vaše právo na ochranu soukromých informací. Osobní informace získané z tohoto formuláře nebudou bez vašeho souhlasu předány subjektům mimo firmu Konsepti, s výjimkou zpracování dat pro firmu Konsepti. Osobní údaje budeme používat pro komunikaci s ohledem na zásady ochrany soukromí firmy Konsepti.

Máte-li dotazy k tomuto formuláři nebo budete-li si v budoucnu přát aktualizovat či odstranit poskytnuté údaje, napište nám na adresu praha@konsepti.com